HOME >> 製品情報 >> FA・メカトロ装置

受託設計開発業務

FA・メカトロ装置 - 事例

光デバイス溶接装置 デバイス溶接装置で個別にレシピ管理する装置
半導体封止装置 IC、トランジスタ等を樹脂で固形成形する装置
レーザ装置 レーザを利用した加工装置
プリント基板製造設備 エッチング槽、洗浄槽、剥離槽、化研槽などの設備ライン
自動車部品組立装置 車載部品の組立および検査を行う装置
プレス装置 油圧プレス装置、サーボプレス装置